ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА АФИЛИЕЙТ ПРОГРМАТА НА IGRA.BG

 

I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. (1) С правилата представяме условията за създаване на Aфилиейт акаунт и за сключване на Афилиейтство, за промотиране на страницата на igra.bg, чрез създаване на рекламни линкове в съдържание на Ваш сайт/ове или промоционални имейли до страниците на igra.bg (Играта). За заявяване на участие в Афилиейт програмата, трябва да се регистрирате на https://igra.bg/affiliate/. С попълването на формата за регистрация в програмата, Вие изразявате съгласие с Правилата и условията на споразумението и се съгласявате да ги
спазвате.

(2) Запазваме си правото да променяме споразумението по всяко време и ще Ви изпратим известие за съществените промени, но Вие носите отговорността да бъдете запознати с актуализациите. Вашето участие в програмата след обявяване на промените се счита за приемане на правилата.

II. ПРАВИЛА

А) Заявяване на участие

2. (1) Вие заявявате участието си в Афилиейт програмата чрез регистрация на Афилиейт страницата, намираща се на сайта на igra.bg. След заявяването ние Ви изпращаме одобрение или отказ за регистрация на посочения от Вас имейл. Решението се взема по дискреция на Играта, като не подлежи на обжалване. В случай че Вашето заявление бъде прието и станете част от нашата Афилиейт програма, Вие ще получите достъп до ресурсите и материалите, необходими за промотиране на нашите продукти или услуги, като по посочения от Вас имейл ще Ви дадем инструкции, относно интегрирането на линковете в уебсайта Ви.

(2) При регистрация, Афилиейтът трябва да предостави на Играта пълна и вярна информация за себе си, която е необходима за взаимоотношенията между страните. В случай на промяна на предоставената информация, Афилиейтът трябва незабавно да уведоми Играта и да ѝ представи актуалната информация. Попълването на регистрационната форма се счита за предложение за сключване на договор, като Афилиейтът е запознат и
приема настоящите Общи условия. 

(3) Играта има право да изисква от Афилиейта предоставяне на допълнителна документация, свързана с регистрация или заявена промяна на своята информация. По свое усмотрение, Играта може да приеме тази промяна или едностранно да прекрати взаимоотношенията си с Афилиейта и неговото участие в Програмата без предизвестие. Играта може да поиска документи за верификация на предоставените
при регистрацията персонални данни с цел да потвърди тяхната истинност. 

(4) Играта предоставя на Афилиейта неизключително и непрехвърляемо право да насочва участници, привлечени от него, към продуктите и услугите на Играта. Това се извършва в съответствие със спазване на настоящите Общи условия и приложимото законодателство.

Б) Комисионни

3. (1) Комисионните на Афилиейтите се изплащат въз основа на брутен приход¹, както е определен от Играта. Комисионните на Афилиейтите представляват процент от брутния приход, определен от Играта, генерирани от клиенти² на сайта igra.bg, определени съгласно настоящото споразумение, посетили igra.bg чрез Вашата интернет страница. Комисионната, която ще Ви бъде изплатена е в размер на 8 % от брутния приход. Играта запазва правото си да променя Вашата комисионна, за което ще бъдете надлежно уведомени.

(2) Могат да Ви бъдат поставяни цели, които следва да изпълнявате, за да Ви бъдат изплатени комисионни. Целите като брутен приход от привлечени от Вашия сайт клиенти; брой клиенти привлечени чрез Вашия сайт и т.н.) могат да Ви бъдат задавани чрез Вашия акаунт в Играта Афилиейт, посочения от Вас имейл адрес или в настоящото споразумение.

(3) Ние ще Ви представяме информация относно дължимите комисионни за всеки месец на Афилиейт профила Ви. Тази информация включва брой клиенти, приходи от тези клиенти, резултат от предходни месеци, както и Вашия дял от приходите (комисионна). 

(4) Играта изплаща комисионното възнаграждение, когато същото достигне минимален размер 200 лева.

(5) До достигане на минималния размер от 200 лева, Играта задържа плащането на комисионната и тя се изплаща, когато се изплаща последваща комисионна на Афилиейта, надвишаваща 200 лева.  

(6) Афилиейтът трябва да генерира поне 10 нови клиенти през последния месец, които са се регистрирали чрез линк на неговия уебсайт. Ако това условие не бъде изпълнено, Афилиейтът губи правото си на месечно плащане, а комисионната му се запазва и се прехвърля към следващия месец (пренос на положителен баланс). Играта има право да намали или прекрати дела на Афилиейта въз основа на нетните приходи и да прекрати споразумението с афилиейти, чието представяне е под 10 нови активни регистрации през последните 3 месеца. Новите активни регистрации включват потребители, които успешно са направили депозит и/или залагания. В случай на такова намаление или прекратяване, ще бъдете уведомени по имейл.

(7). Играта има право да задържа всякакви дължими към Афилиейта суми, при наличие на каквото и да е съмнение в неговата добросъвестност.

(8) Комисионната се изчислява и плаща само в лева. Ако регистрираната клиентска сметка на Афилиейта е в друга валута, комисионната се заплаща в съответната валута по курса на БНБ в деня на изплащане на печалбата.

4. Играта ще издава отчет на Ваше име за дължимите комисионни. В случай че са изпълнени условията на настоящото споразумение, комисионните ще бъдат изплащани в рамките на 30 дни, след края на съответния календарен месец в лева и включващ ДДС.

5. В случай че не можем да извършим плащане в срока поставен в чл. 4, поради независещи от нас обстоятелства, Играта се освобождава от отговорност за забавата и ще направим всички необходими усилия да се свържем с Вас и да осъществим плащането в най-кратък срок.

6. В случай на грешка при изчисляването на вашата дял от нетни приходи, Играта има право да коригира изчислението по всяко време и да възстанови от вас всички прекомерно платени суми (включително, но не само, чрез намаление на бъдещи плащания, които биха били дължими от нас).

В) Права и задължения на Играта

7. Играта:

7.1. ще заплаща комисионни на Афилиейт, съгласно настоящите условия. Комисионните възнаграждения могат да бъдат променяни от Играта по свое усмотрение и след предварително уведомление.

7.2. ще предостави на Афилиейта редовна статистика и отчетност относно регистрациите, депозитите и активността на клиентите, които Афилиейтът е насочил към сайта на Играта. Всяка отчетност ще бъде базирана на данни, които се считат за достоверни от Играта и ще бъде достъпна за Афилиейта през неговия афилиейт панел. 

7.3. предоставя линковете и инструкции относно внедряването им във Вашия сайт.

7.4. ще направи всичко възможно да гарантира, че всеки клиент, който достъпва сайтовете на Играта чрез Вашите линкове, се регистрира в Играта и/или направи залог, да се идентифицира като клиент насочен от Вас. Ние не носим отговорност, ако не успеем да идентифицираме клиент, когото Вие сте насочили към сайта. Моля, обърнете внимание, че ние не носим отговорност за действията на крайните потребители или клиенти, ако не получите съгласието им за проследяване или ако клиентът откаже такова съгласие.

7.5. предоставя качествена услуга на привлечените клиенти.

7.6. ще предприеме разумни мерки за осигуряване на непрекъснатост и надеждност на своите сайтове и услуги. Въпреки това, Играта не носи отговорност за временни прекъсвания в достъпа до сайтовете си поради технически проблеми или събития извън контрола на Играта.

7.7. ще спазва всички приложими закони и регулации, свързани с нейната дейност, включително законите за защита на потребителите, защита на данните и противодействие на измамите.

8. (1) По своя преценка, Играта има право да откаже регистрацията на участник и/или да закрие сметката на участник, ако участникът не спазва Задължителните правила и Общите условия, включително Допълнителните правила и условия на Играта за организираните от нея игри. 

(2) По свое усмотрение, Играта има право да блокира или ограничи определени участници, регистрации и/или депозити; забрани достъп до определена част от сайта, с цел предотвратяване на измама или забранени от закона транзакции; забрани достъп до определена част от сайта в случай на подозрителни практики от страна на Афилиейта, които са в противоречие с действащото законодателство и настоящите Общи Условия, и които имат за цел заблуда на потенциални участници или принудително насърчаване на регистрацията им.

(3) Не се регистрират участници, за които съществува законова забрана за участие в предлаганите от Играта
услуги. 

Г) Ваши задължения

9. Вие гарантирате че:

9.1. спазвате и ще спазвате всички приложими законови разпоредби, независимо от юрисдикцията, и декларирате, че притежавате всички необходими разрешения, лицензии, регистрации и други, ако такива са изисквани за извършването на своята дейност. 

9.2. ще се въздържате от действия и практики, които биха накърнили доброто име на Играта.

9.3. не рекламирате лица или организатори на хазартни игри и/или услуги, които не са лицензирани за организиране на хазартни игри и дейности съгласно Закона за хазарта. 

9.4. сте навършили пълнолетие, съгласно законодателството на вашата държава, за да участвате в хазартни дейности. Лица, които не са достигнали 18-годишна възраст, нямат право да се включват в нашата Афилиейтска програма. 

9.5. ще спазвате всички приложими насоки или указания, предоставени от Играта периодично.

9.6. ще имате и поддържате политики и процедури през целия срок на това споразумение, за да гарантирате спазването на съответните изисквания и политики и да ги прилагате по целесъобразен начин.

10. Съгласно настоящото споразумение, Вие:

10.1. при пълно спазване на настоящите Общи Условия и приложимото законодателство, се задължавате активно да привличате участници за Играта. 

10.2. ще участвате като въвеждате и поддържате уникални връзки от Вашия сайт към сайта igra.bg.

10.3. се съгласявате да спазвате всички указания и насоки, които Ви предоставяме, свързани с промоцията и маркетинга на нашите продукти или услуги. 

10.4.. не можете, без оторизация от Играта, да променя външния вид на рекламните материали.

10.5. трябва да споменавате Играта само в одобрени от нея рекламни материали, без да правите
референции в други рекламни материали, кампании и дейности. 

10.6. не можете да правите или приемате никакви оферти или представителства от името и за сметка на Играта.

10.7. трябва да използва единствено рекламни материали, които са изрично одобрени от Играта и съответстват на валидните законови разпоредби и националните етични правила за реклама и търговска комуникация.

10.8. ако е приложимо, ще спазвате всички приложими закони, законодателство и кодекси срещу подкупите и корупцията.

10.9. носите отговорност за създаването и поддържането на собствената си уеб страница, включително актуализиране на информацията и линковете, свързани с нашата Афилиейт програма.

10.10. се съгласявате че не се допуска поставянето на линкове, насочени към уязвими лица и лица под 18 години, нито насочването на такива лица към хазартни услуги на началната страница или подстраниците на вашия основен уебсайт.

10.11. във всяка комуникация към потенциални клиенти трябва ясно да посочвате, че тя не е свързана с Играта и че всички оплаквания, свързани с тази комуникация, се насочват към вас, а не към Играта.

10.12. изпълнявате всички разумни указания от Играта, свързани с настоящото споразумение.

10.13. издавате валидна данъчна фактура за транзакциите, които са обхванати от настоящото споразумение, след изрично потвърждение от Играта.

10.14. се обвързвате да уведомите Играта незабавно в следните случаи:

10.14.1. промяна във Вашия ДДС статус, например, регистрация по ДДС или промяна на Вашия номер;

10.14.2. прекратяване на Вашата регистрация по ДДС; или

10.14.3. продажба на Вашия бизнес или негови части.

10.15. се съгласявате да промените в рамките на 14 дни издадената фактура, ако тя е неточна.

10.16. се съгласявате, че ДДС на фактурите за транзакциите по настоящото споразумение, е данъкът, който Вие дължите на съответния данъчен орган.

10.17. представяте и въвеждате на Вашия сайт линкове към страницата на играта по указания от Играта начин.

10.18. трябва да предоставите доказателства за съответствие, които Играта може основателно да изисква.

10.19. трябва да предоставите всички необходими документи (например, за физически лица: копие на валиден паспорт, копие на валидна шофьорска книжка, копие на сметка за комунални услуги, банково извлечение, а за юридически лица: копие на учредителния акт, самоличност на собственика на компанията и директорите),
които изискваме и за които сте осведомени, че липсата им може да доведе до забавяне на плащанията.

10.20. предоставяте информация и достъп до сайта, за да можем да бъдем сигурни че изпълнявате разпоредбите на настоящото споразумение; 

10.21. уведомявате за всяка промяна на сайта, която засяга визуалния начин по който ще се предоставят линковете към страницата на Играта; 

11. В рамките на сътрудничеството с нас, Ви напомняме, че има определени ограничения и забрани, които трябва да спазвате. Тези забрани включват: 

11.1. Афилиейтът не трябва използва рекламни материали, уронващи престижа на Играта и/или противоречащи на действащите законови разпоредби. За избягване на всякакво съмнение, Вие се задължавате да разпоредбите за реклама в Закона за Хазарт и допълнителните разпоредби към него, а именно:

11.1.1. Не използвате пряка реклама на нашата дейност, по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби към Закона за Хазарта; 

11.1.2. Не използвате реклама, насочена към малолетни и непълнолетни лица;

11.1.3. Не изпращате непотърсени електронни съобщения на неограничен брой лица, в които се съдържа информация за Играта;

11.1.4. Не обявявате информация, различна от информацията описана в чл. 10, ал. 2 от Закона за Хазарта;

11.1.5. Се съобразявате с Националните етични правила за реклама и търговска комуникация,
свързани с хазартната дейност;

11.2. Не е позволено да използвате трето лице за генериране на трафик.

11.3. Не трябва да предприемате действия, които заблуждават трети страни относно взаимоотношенията
ни с Вас или със сайта, на който извършвате функции или транзакции.

11.4. Не трябва да се опитвате да прехвърляте, пренасочвате или манипулирате трафика от или към
уебсайт.

11.5. Не трябва да използвате ключови думи, рекламни послания или други идентификатори в търсачки, портали, спонсорирани рекламни услуги или други услуги за търсене или препращане, които са идентични или подобни на интелектуалната собственост на Играта. Изключение прави използването на ключови думи в мета таговете на вашия сайт, които са идентични или подобни на търговските марки на Играта, включително наименованието “Играта”.

11.6. Не трябва да промотирате нерегулиран оператор на регулиран пазар; да поставяте линкове на уебсайтове, които не са Ваши и не са посочени във Вашия формуляр за
кандидатстване, без предварително писмено съгласие от Играта;

11.7. Не е разрешено да публикувате линкове към уебсайтове, които не са Ваша собственост и  не са посочени във Вашето кандидатстване, без предварително писмено съгласие от
Играта.

11.8. Не е позволено да предлагате на физически лица специални предимства или стимули
(като заплащане) за използване на линковете на Вашия сайт за достъп до Играта.

11.9. Не се допуска четене, записване, пренасочване, тълкуване или манипулиране на електронни формуляри или други материали, предоставени от трети страни, освен ако в настоящото споразумение не е уговорено друго.

11.10. Не можете да модифицирате връзките, освен ако не е посочено изрично в настоящото споразумение.

11.11. Не може да участвате от името на трета страна в транзакции от всякакъв вид на Играта.

11.12. Не е  позволено Афилиейтът да увеличава трафика, като регистрира нов клиент, който е свързан с него по родство или брак (съпруг, съпруга, Афилиейт, родител, дете, брат, сестра). Такова действие се приема като недобросъвестно и неблагоприятно за интересите на Играта.

11.13. Не е позволено да имате повече от един Афилиейт профил. В противен случай може да деактивираме повтарящия се такъв 

12. Ако счетем че сте нарушили, която и да е разпоредба от чл. 9 до чл. 11, ние имаме право незабавно да прекратим споразумението помежду ни. 

13. Играта може да изиска информация, документи, материали, посещение на физически обект и друго съдействие, за да определи да изпълнявате условията на настоящото споразумение. 

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

4. (1) Играта Ви предоставя неизключително право на ползване на търговските марки и наименование на Играта за срока и целите на споразумението, което не може да се прехвърля на трети страни. Вие може за срока на договора да използвате търговските марки и наименования на Играта, за целите на реклама на интернет страницата. При прекратяване на споразумението, правото на ползване също се прекратява. 

(2) С настоящото, Вие се съгласявате, че търговските марки на Играта, нейното лого и наименование принадлежат изключително и само на Играта и Вие нямате никакви претенции към тях, които биха ограничили правата на интелектуална собственост на Играта по какъвто и да е начин.

(3) Не Ви е позволено да регистрирате или опитвате да регистрирате подобни на търговските марки на Играта домейни, които могат да възприемат като асоциация с техните търговски марки или други права върху интелектуалната им собственост. Ако нарушите това условие, Играта има правото да Ви забрани използването на такъв домейн и да го прехвърли на себе си или на трети страни, които те изберат.

(4) Вие се съгласявате да сътрудничите с Играта за защита на нашите търговски марки от нарушения от трети страни или други нападения. 

IV. ОТГОВОРНОСТ

15. (1) Цялата отговорност за създаването, функционирането и поддръжката на своя уебсайт носи Афилиейтът, както и за всички информация и/или материали, които се публикуват или разпространяват от него. Трябва да осигурите, че Вашите маркетингови материали са точни, ясни и не въвеждат в заблуждение потенциалните клиенти. 

(2) В случай на забележки, рекламации или нарушения, Играта има право да Ви информира и да иска корекции или прекратяване на споразумението, ако се нарушават условията на сътрудничеството.

16. (1) Всяка страна, подписала това споразумение, гарантира на другата страна, че разполага с необходимите права и собственост, които й позволяват да бъде страна по споразумението, да предостави правата, предоставени в споразумението, и да изпълни своите задължения по него. Тези гаранции ще бъдат запазени през целия срок на споразумението.

(2) Афилиейтът поема задължение да защитава, обезщетява и освобождава Играта, неговите директори, служители и представители от всякакви задължения, загуби, щети и разходи, включително законоустановени такси, в резултат на нарушение от страна на Афилиейта на предоставени гаранции, действия или условия; изпълнение на
дълговете и задълженията съгласно настоящите Условия за участие; пропуски или всякакви вреди, причинени директно или косвено поради пропуски, умишлено действие, бездействие или неправомерно използване на банери, връзки или незаконно съдържание на страницата.

17. Вие носите пълна отговорност за съдържанието и дейността на Вашия уебсайт и декларирате, гарантирате и се съгласявате, че той няма да съдържа сексуално обиден, незаконен, нарушаващ, заплашващ, неподходящ, тормозен, расистки, клеветнически, етнически или друг вид обидно или дискриминационно съдържание/я, или да нарушава правата ни, или правата на трети страни. Ние не носим отговорност за искове от трети страни, свързани с Вашия уебсайт или свързани продукти или услуги, и Вие се съгласявате да ни обезщетите за всякакви загуби, които ние или член на нашата група можем да претърпим вследствие на такива искове (без значение дали те са преки или косвени).

18. (1) Ние не отговаряме пред Вас на основание на договор, незаконно действие или по друг начин (включително отговорност за небрежност) за пряка или косвена загуба на бизнес, приходи или печалба, загуба на очаквани спестявания, загуба на данни или случайни или последващи щети.

(2) Ние не носим отговорност за загуби или щети, които можете да понесете в резултат на събитияна непреодолима сила, прекъсване на електрозахранването, търговски или индустриални действия, активности, грешки или пропуски на правителствени органи, или телекомуникационни услуги, или мрежи, или всички други действия, грешки, закъснения, или небрежности, причинени от трети страни или извън контрола ни.

(3) Задълженията на Играта за обезщетяване по никакъв начин няма да надвишават сумата, която сте получили от нас за период от до 12 месеца преди възникването на задължението.

(4) Ние не носим отговорност за искове или спорове между Вас и потребители на Вашия уебсайт.

(5) Играта не гарантира, че предоставянето на материали и съдържание от или до връзките с Играта уебсайтовете ще бъде безпрекъснато, навременно, сигурно или без грешки, или че няма да съдържа вируси или грешки.

(6) Вие сте отговорни за обезщетяване на Играта за всякакви загуби, искове, щети, разноски (включително, но не само, последващи щети и загуба на печалба, разумни съдебни разноски и всички приложими данъци и такси) и отговорност, която ние понесем пряко или косвено в резултат на нарушение на настоящото споразумение от Ваша страна или в резултат на неточен ДДС статус, предоставен от Вас.

(7) Предприемаме всички усилия да извършим своевременни плащания, които сме задължени да Ви направим. Въпреки това, не носим отговорност за закъснения или забавяния, които се случат и не са под наш контрол. Например, промени във Вашите контактни данни
или банкови данни, за които сте ни уведомили, могат да доведат до забавяне до 60 дни в извършването на неизплатени плащания. Ако откриете, че Вашите плащания
са забавени, моля, свържете се с нас веднага и ние ще се опитаме да решим проблема възможно най-бързо.

19. Вие сте отговорни за Вашия маркетинг и реклама и следва да осигурите провеждането им в съответствие с нормативната уредба и стандарти за дейността Вие сте отговорни да възстановите всички вреди настъпили за нас, свързани с Ваши действия при реклама, противоречащи на правилата на настоящото споразумение, Закона за Хазарта и  Националните етични правила за реклама и търговска комуникация.

20. Включването в Програмата не довежда до създаване на смесено Играта, франчайз, търговско представителство или установяване на трудови отношения между страните.

21. Играта си запазва правото да търси отговорност във Вас, в случай че за Играта възникнат съмнения за измамно Ваше поведение при осъществяване на задълженията Ви,
съгласно настоящото споразумение. 

V. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

21. Страните са задължени винаги да спазва приложимото законодателство за защита на личните данни, при тяхното обработване.

VI. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО

22. Афилиейтът се счита за включен в Програмата от датата на потвърждение, получено от Играта.

23. Афилиейтът има право да прекрати своето участие в Програмата по всяко време, като уведоми Играта.

24.Играта има право да прекрати участието на Афилиейта по всяко време без задължително посочване на причина.

25. Играта прекратява участието на Афилиейта при всяко нарушение на настоящите Общи условия.

26. Финансовите отношения между страните се регулират в рамките на 30 дни след получаването на уведомлението за прекратяване.

27. При прекратяване Афилиейтът е задължен да премахне всички банери, икони и рекламни материали на Играта от своя уебсайт и да деактивира всички връзки към него.

28. Предоставените права на Афилиейта, включително върху интелектуална собственост, се прекратяват
незабавно.

VII. НЕЗАВИСИМОСТ НА РАЗПОРЕДБИТЕ

30. Ако се установи, че някоя разпоредба от настоящите Общи условия е недействителна, противоречи на закон или не може да се приложи по някакъв начин, тази разпоредба не влияе на действителността на останалите части от настоящите Условия или на всяка друга разпоредба.

VIII. ПРАНЕ НА ПАРИ И ИЗМАМИ

31. Афилиейтът трябва винаги да съобразява и спазва приложимото законодателство, свързано с прането на пари и/или имущество, получено от престъпление, във връзка с него и спрямо Играта.

32. Играта си запазва правото да преустанови или прекрати незабавно всяка Афилиейт сметка, за която смятаме, че е замесена в измама, пране на пари и / или други форми на незаконна или подозрителна дейност, да задържи всички суми, дължими към такава сметка и информация, която счетем за основателно да се докладва на съответните органи.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Настоящите Общи условия са приети на 10.7.2023 г. и могат да бъдат променяни по всяко време от Играта, като се счита, че Афилиейтите са уведомени и приемат промените, след като те бъдат публикувани на интернет страницата igra.bg. 

1. „Брутен приход“ са всички брутни суми за залози, който Играта получава по време на споразумението от клиети, привлечени чрез Вашия сайт.

2. “Клиент” е посетител на Вашия сайт, който има достъп до сайта на Играта чрез връзките и се регистрира в Играта, предоставяйки валиден имейл адрес и друга изисквана информация. Когато този посетител се присъедини и спазва правилата и условията на сайта на Играта, прави първи депозит и след това прави залог в Играта или неговите филиали за специфичен продукт или услуга, обхванати от нашето споразумение с Вас, се смята за клиент. Например, ако споразумението се отнася за спортни залагания, се вземат предвид само завършените спортни залози и не се включват залози на други видове хазартни игри и др.

Следните случаи са изключени от това определение:

1) Всички текущи или предишни клиенти на Играта или друго Играта от групата Играта.

2) Клиент, който не е направил депозит в рамките на 6 месеца след регистрацията си чрез вашия сайт.

3) Клиент, който се е депозирал, но не е направил залог в продължение на 12 месеца.

Играта запазва правото да премахне Афилиейтския идентификатор/етикет на играчи, попадащи в случаите 2) и 3), по свое усмотрение, след предварително уведомление до Афилиейта.