ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ

 1. След надлежно попълване на всички полета, активиране на съответните отметки, избиране на съответните възможности, и активиране на бутон „Регистрирай се”, се счита, че Участникът:

а)  е направил искане за регистрация;

б)  е приел тези Общи условия;

в) се е съгласил, че всяко изявление или действие, потвърдено чрез изпращане на съобщение или извършване на действие от регистриран от него номер на мобилен телефон, адрес на електронна поща или извършване на потвърждение в системата през Акаунта, се счита за валидно и обвързващо за него;

г) се е съгласил, че в отношенията с Организатора ще се подписва обвързващо с изписване/въвеждане на трите си имена по регистрация, съответно, при наличието на такова изписване няма да оспорва авторството и интегритета на така подписаното изявление/документ.

1.1. След получаването на искането за регистрация, Организаторът обработва данните.

1.2. При съмнение, че получената вече информация относно идентификацията на Участника не е достатъчна или достоверна, Организаторът изисква допълнителни доказателства, включително информация и документи за идентифициране на Участника.

Организатора може да поиска копие на на един или повече от следните документи – ЛК, ЛНЧ, паспорт, шофьорска книжка или комунална сметка на името на потребителя.

1.3. Организаторът извършва регистрация само на лица, предоставили изискваната от закона и от Организатора информацията за идентификация, и които не са вписани в регистъра по чл. 10г от ЗХ към датата на регистрация.

1.4. Регистрацията може да се извърши, само ако IP адресът, от който Участникът се регистрира, е географски локализиран на територията на Република България.

1.5.  След извършване на потвърждение по описания начин, Организаторът няма да позволява нова регистрация със същите ЕГН/ЛНЧ.

 1. Организаторът има право да откаже на лицето регистрация, в случай, че има регистриран Акаунт със същите данни.
 2. Организаторът има право да откаже на лицето регистрация, в случай, че не са предоставени необходимите данни, посочени в регистрационната форма и изисквани съгласно закона.
 3. Организаторът потвърждава на Участника извършената регистрация чрез изпращане на съобщение на посочения от лицето email адрес или чрез sms на посочения от лицето мобилен телефонен номер.
 4. При успешна верификация на акаунта, предоставените от Участника при регистрацията му данни се изпращат от системата към сървър на НАП, откъдето участникът получава PLAYER ID по реда и за целите, посочени по-горе.
 5. При успешно завършване на регистрацията, системата съхранява данни за IP адресът, от който Участникът се е регистрирал.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА

 1. Участникът може да поиска закриване /деактивиране/ на акаунта му, при спазване на долуизброените условия.

1.1. Закриване /деактивиране/ може да се извърши, само ако към момента на заявяването са приключили всички игри, в които Участникът е заложил (включително при условията за допълнителни опции на залог) и предоставеният от него залог е с определен статус „печеливш” или „непечеливш”.

1.2. Закриването на акаунта става чрез изпращане на заявка по емайл или чрез контактната форма на уебсайта на организатора.

1.3. След направения от Участника избор закриване на неговия акаунт, организаторът прекратява неговия достъп до него, от който момент Участникът не може да осъществява достъп до системата чрез деактивирания акаунт и не може да участва в Игрите.

1.4. Данните от регистрацията, идентификацията и игрите се запазват от Организатора за срок от 10 години, считано от приключване на съответното игрално събитие.

 1. Организаторът може да закрие акаунт, който не е бил достъпван от Участника или чрез който не са били осъществявани залози в продължение на повече от една година. В този случай Организаторът може да закрие акаунта и без предварително уведомление.
 2. Извън случаите по предходната алинея, Организаторът може да закрие акаунт, който не е бил достъпван от Участника или чрез който не са били осъществявани залози в продължение на повече от три календарни месеца. В този случай Организаторът изпраща съобщение до участника чрез мейлът, който Участникът е посочил в идентификационните си данни, с което съобщение го предупреждава за закриване на акаунта поради неактивност. В случай че, Участникът не осъществи вход в акаунта си в едноседмичен срок от изпращане на съобщението, Организаторът може да го закрие във всеки един последващ момент съобразно неговата свободна преценка. Организаторът не носи отговорност, в случай, че участникът не е получил изпратеното съобщение.
 3. Можете да възстановите достъпа си до деактивиран акаунт след изпращане на писмено искане до Организатора по някой от каналите за комуникация, посочени в сайта. Организаторът взема решение за активирането на акаунта в 7-дневен срок от получаване на искането.
 4. Данните от закритите акаунти, които имат игрална история съгласно закона се запазват от Организатора за предвидения законов срок. Данните от всички останали се заличават по предвидения ред след закриването на акаунта.
 5. Не можете да поискате закриване /деактивиране/ на Вашия акаунт, в случай че по Вашата сметка има налични средства, над определената от Организатора минимална сума за теглене, като Организаторът Ви предупреждава че за да се извърши деактивация следва по игралната Ви сметка да не е налична сума над определената от Организатора минимална сума за теглене. В случай че пожелаете да бъде деактивиран Вашия акаунт, въпреки наличието на средства, над определената от Организатора минимална сума за теглене по игралната Ви сметка, Организаторът Ви изплаща сумата, налична по Вашата игрална сметка, по някой от определените платежни методи, посочени на https://igra.bg/ по негов избор и Ви уведомява за това.

  В случай че налични средства по Вашата сметка са под определената от Oрганизатора минимална сумa за теглене, при подаване на заявка за деактивацията на Вашия акаунт, Организаторът Ви предупреждава че сумата е под определената от Организатора минимална сума за теглене и същата не може да Ви бъде изплатена при деактивация на акаунта. В случай че желаете въпреки това да закриете Вашия акаунт, Организаторът закрива /деактивира/ акаунта Ви, без да изплаща наличната сума по него.

ПРОМЯНА НА ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ

 1. Промяната на идентификационните данни парола и телефон, може да се извършва от Участника чрез достъп до акаунта му. Промяна на други идентификационни данни (вкл. име; адрес на електронна поща и др.) се извършва от Участника чрез подаване на искане до Организатора по някой от предоставените канали за комуникация описани на уебсайта на организатора. При промяната на личните данни, се спазват всички процедури съгласно Политиката за защита на личните данни.

1.1. Задължително условие за промяна на идентификационни данни, е осъществен личен достъп на Участника до акаунта.

1.2. При необходимост Организаторът предприема нова процедура за верификация при промяна на данните.

1.3. В случай на забравена парола за достъп до вече верифициран акаунт, Участникът има право да получи нова парола на посочения при регистрацията му email.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Може да потърсите съдействие от Обслужване на клиенти, по следните начини:

– на телефон 02 4920 228;

– чрез формата за контакт на сайта;

– или на емайл [email protected];

Подаване на жалби и сигнали
За подаване на жалби и сигнали до организатора, може да използвате ел. поща: [email protected]
За връзка, сигнали и жалби до Националната агенция за приходите:

 • https://nra.bg/
 • ел. поща: [email protected]
 • телефон за връзка: 0700 18 700
 • адрес: бул. “Княз Ал. Дондуков” № 52, София, България