Числовата лотарийна игра Бинго със запазена марка Играта, има следните правила, описани по-долу. Играта може да има разновидности, които се различават по променливите параметри: цена на талон, топка на джакпот, процент на отчисления за джакпот, начална сума за джакпот, процент за награден фонд Линия и Бинго както и материална награда, която не се формира от отчисленията за наградните фондове. Разновидностите на Играта може да имат допълнителни имена: Бутон Бъдеще, Копче Щастие, Комбинация Кеш, Код Приключение, Ключ Късмет и др.

ПРАВИЛА НА ЧИСЛОВА ЛОТАРИЙНА ИГРА БИНГО
ОРГАНИЗИРАНА ОНЛАЙН

В Играта се залага с един или повече талони, върху които са отразени предварително числови комбинации от 15 числа разпределени в 3 реда по 5 числа. Числата в един талон не се повтарят. Целта на Играта е участникът да разкрие първи всички числа от един талон, което се приема за печеливша комбинация Бинго, или „Комбинация Играта“ и „Печалба за Играта“, както Организаторът нарича комбинацията Бинго на своя сайт. Ако участникът разкрие всички числа от един ред, това се нарича печеливша комбинация Линия.

За да се определят печелившите комбинации, системата разкрива последователно на случаен принцип до 90 печеливши числа от числата от 1 до 90. Компютърната система маркира печелившите числа на всички талони и проверява за формиране на печелившите комбинации Линия и Бинго за всяко следващо разкрито число. Играта приключва при първата разкрита комбинация Бинго.

Номиналът на един талон се обявява предварително преди отваряне на играта за залагане.

Играчът може да закупи един или повече талони и една или повече серии от талони. Една серия има 6 талона като числата в талоните от една серия не се повтарят. Играчът може да избере и закупи едновременно максимум 6 талона, след което може да закупи отново талони в същата игра. Няма ограничение в броя на закупените талони в една игра.

Общият награден фонд за печеливши комбинации Линия и Бинго e минимум 50% от направените залози. Когато играта формира премия Джакпот, отчисленията са до 5% от направените залози. Наградния фонд за Линия и Бинго за всяка игра се определят преди отваряне на играта за залагане и са достъпни за играча през интерфейса на играта.

Един талон може да има само една печеливша комбинация Линия. Печеливша комбинация Линия има само при първото изтеглено число, при което има разкрита печеливша комбинация Линия.
При обявяване на Линия и Бинго може да има повече от един печеливши талони. Наградните фондове за печеливши комбинации Линия и Бинго се разпределя поравно между всички печеливши талони в награден фонд Линия и Бинго.

Натрупаният награден фонд Джакпот се разпределя на участниците, ако са познали печелившата комбинация Бинго до предварително обявен номер на изтеглено число.

Играта има два етапа. Етап (1), при който играчите закупуват талони. Талони могат да бъдат закупувани до 30 секунди преди започване на тегленето. Етап (2), при който се извършва тегленето и се определят печелившите комбинации. Ако по време на Етап (1) и/или Етап (2) връзката на играча отпадне, игралният софтуер приключва играта по план и определя печелившите комбинации за всички талони, независимо дали играчите са останали до края на тегленето. Закупени талони не могат да се връщат.

При изчисляване на печалбите сумите се закръглят нагоре с точност 0.01 лв.
Няма ограничение в броя на закупените талони от един играч.

ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОНЛАЙН ИГРИ БИНГО

Организатор Глобал Гейминг Солюшънс АД, ЕИК 206921771 с адрес гр. София, ул. Будапеща 11, ет. 1.

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. С настоящите игрални условия и правила /наричани по-долу „Правила/Правилата“/, Организаторът на онлайн игри Бинго регламентира условията за провеждане и реда за участие онлайн в игрите Бинго, както процедурата по регистрация, правата и задълженията на Участниците и Организатора при използване на системата на Организатора. Организаторът на онлайн игрите е длъжен да спазва тези общи игрални условия и правила, утвърдени от изпълнителния директор на НАП по чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта (ЗХ) и изготвени в изпълнение и в съответствие с Наредба за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи.

1.2. Организаторът има право да променя настоящите Общи правила и условия единствено след предварителното им утвърждаване на изпълнителния директор на НАП. Организаторът информира всички Участници за променените правила, чрез интернет страницата на организатора.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ

2.1. Регистрацията в системата на организатора се осъществява чрез попълване на регистрационна форма. Регистрацията се извършва лично, като Участникът следва да представи изисканите от организатора идентификационни данни. Спрямо Организатора регистрацията се счита, че е извършена лично.

2.2. Всеки регистриран потребител има право да регистрира само един профил и една игрална сметка на негово име.

2.3. При всяка промяна на първоначални данни, представени от Участника при неговата регистрация, същият следва да актуализира своя профил с променените данни. Промяната на идентификационните данни парола и телефон може да се извършва от Участника чрез достъп до акаунта му. Промяна на други идентификационни данни (вкл. име; адрес на електронна поща и др.) се извършва от Участника чрез подаване на искане до Организатора по някой от предоставените канали за комуникация описани на уебсайта на Организатора.

2.4. Организаторът стриктно спазва разпоредбите на „Закона за защита на личните данни“ и Регламент (ЕС) 2016/679 като внимателно събира, обработва и съхранява личните данни на Участниците в игрите. Организаторът е Администратор на лични данни по смисъла на закона. Допълнителна информация относно правата на Участниците, свързани с обработването на лични данни, може да бъде открита на сайта на Организатора.

2.5. С натискане на бутона „Регистрация“, Участникът декларира, че е запознат с Общите игрални условия и правила на Организатора, приема ги и се задължава да ги спазва. Участникът с натискане на бутона за регистрация декларира, че не е настоящ или бивш служител на Организатора и/или негов съпруг/съпруга/роднина по права/съребрена линия/сватство на последния, че отговаря на нормативните разпоредби на държавата, чийто гражданин е.

 

 1. ИГРАЛНА СМЕТКА

3.1. При успешно приключване на процеса по регистрация на Участник, в системата на Организатора се създава сметка на името на регистрирания Участник.

3.2. Всеки Участник има право само на една игрална сметка.

3.3. Игрови профил на Участник може да бъде открит само в български левове. Печалбите се натрупват и се изплащат по сметката на Участника  в български левове. Депозираните суми от един профил не могат да се прехвърлят на друг.

3.4. Участникът потвърждава и се съгласява, че игралната му сметка не е банкова сметка и върху парите в нея не се начислява лихва.

3.5. Името и детайлите на титуляра на платежната карта и/или сметката, от която се извършват депозирания и тегления, трябва да съвпадат с името, дадено от Участника при регистрация.

 

 1. НЕАКТИВНА СМЕТКА

4.1. Организаторът може да начислява такса за обслужване за всички сметки, които са били неактивни за период повече от 3 (три) месеца. Сметката се счита за неактивна по време на всеки период, за който не се е извършило по нея нито едно от следните действия: (1) Няма регистрирана активност; (2) направен залог; (3) извършена трансакция.

4.1.1. Ако Вашата сметка се счете за неактивна и по нея има баланс, Организаторът ще предприеме стъпки да Ви информира, използвайки предоставените от Вас данни при регистрацията (или променени от Вас).

4.1.2. Ако Вашата сметка остане неизползвана след минимум 28 дни от първия опит на Организатора да Ви информира, че Вашата сметка е неактивна, Организаторът ще вземе от Вашия баланс месечна такса. Размерът на месечната такса се обявява на сайта на Организатора.

4.1.3. Таксата за Обслужване ще бъде взета от Вашия баланс при изтичането на 28-те дни за уведомление, споменати по-горе, и по същия начин на всеки 28 дни след това, до момента на възникване на по-ранното от тези: (i) балансът Ви достигне нула, в който момент няма да се начисли Такса за Обслужване и сметката ще бъде затворена, ако са изтекли повече от 365 дни от последното извършено действие по нея, по смисъла на чл. 4.1.; или (ii) Вие ‘активирате отново’ Вашата сметка, след който момент няма да се начислява Такса за Обслужване.

4.1.4. Може да ‘активирате отново’ Вашата сметка чрез  успешен депозит или направен залог.

4.2. Ако Вашата сметка е ‘неактивна’ за период от 365 поредни дни, тя ще се счита за ‘неизползвана’ и ако балансът по сметката е нула, тя може да бъде закрита от организатора.

 

 1. ДЕПОЗИТИ И ТЕГЛЕНИЯ

5.1. Участникът е свободен да депозира парични средства, като минималният размер е обявен на сайта на Организатора.

5.2. Депозирането на средства в игрална сметка от чужда дебитна/кредитна карта (чийто титуляр е различен от титуляра на сметката в сайта) или чужда сметка от друг електронен разплащателен портфейл, е строго забранено. Ако Организаторът установи подобна практика, може да блокира сметката до решаването на казуса, както и да затвори сметката и да отнеме всички депозирани средства и печалби от нея. Участникът се уведомява по електронен път за решението.

5.3. Участникът е свободен да тегли парични средства. Минималната сума за теглене е обявена на сайта на Организатора. Не се допуска изплащане на депозирани средства, без с тях да е осъществен залог за участие в предоставените от Организатора игри. Сумата на депозита трябва да бъде заложена поне веднъж преди да бъде заявено изплащане на средства, като залозите трябва да бъдат уредени (анулирани залози не се считат за уредени). Ако това условие не е налице, Организаторът си запазва правото да не позволи теглене на средства от игровата сметка или да удържи административни такси.

5.4. Организаторът има право да въвежда ограничения по отношение на изтеглянето на средства. Ограниченията се публикуват на сайта на Организатора.

5.5. При депозиране или теглене на парични средства се налагат такси, за които Организаторът информира Участника, като Централната компютърна система уведомява Участника по време на трансакцията за размера на таксите, които Организаторът налага при депозиране или теглене на парични средства. По своя преценка Организаторът може да освободи Участника от заплащането на част или всички такси, както и може да му начисли такива, както и да използва трети страни като посредник за обработване на плащания от и към Участниците.

5.6. Участниците в игрите Бинго могат да използват услугите на посредници, обявени на уебсайта на Организатора, които извършват  платежни услуги по чл. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи и притежават лицензи за платежни институции или дружества за електронни пари издадени от Българска Народна Банка за депозиране и теглене на средства към и от игралните сметки на участниците. Посредниците могат да налагат допълнителни такси за своята дейност, които се публикуват в уебсайта на Организатора.

5.7. Теглене на парични средства се извършва след вход в игралната сметка и заявка на Участник към Организатора от съответното меню. Преди изплащане на средства и печалби Организаторът има право да изисква четливи и ясни снимки (копия) на лична карта/паспорт, на кредитни и/или дебитни карти, удостоверения за банкови сметки, комунални сметки, автопортретна снимка и други по преценка. При промяна или отмяна на заявената за теглене сума, тя може да бъде възстановена само в случай, че не е одобрена/изплатена все още от Организатора.

5.8. Преводите по изтеглените средства, могат да се осъществяват единствено към сметката, чрез която са депозирани средствата. Тегленията се правят само на името на и към регистрирания притежател на сметката.

5.9. Организаторът има право да изисква документи, които да са нотариално заверени и/или да бъдат предадени лично от титуляра. Всички заявки за теглене се изпълняват след извършена от страна на Организатора проверка, поради което преводите по сметки на Участниците се осъществяват след период от време, като критериите за определяне на срока за превод към сметки на участници се обявяват на сайта на Организатора.

 

 1. ЗАЛОЗИ

6.1. След приключване на процедурата по регистрация и създаването на потребителски профил и сметка, Участникът има възможност да осъществи залог пряко чрез интернет страницата на Организатора, посредством потребителския си профил, като закупи електронен талон за участие. Участникът заявява електронен талон с предварително произволно попълнени числови комбинации от компютърната система на Организатора.

6.2. Участник в игрите Бинго, организирани онлайн, е физическо лице, което е направило залог за участие.

6.3. Размерът на залога за едно предвиждане в игрите Бинго не може да бъде по-малък от определения такъв в индивидуалните правила на игрите.

6.4. Залозите в игрите организирани от Организатора се обработват посредством Централна компютърна система, която осигурява непрекъснат дистанционен достъп на органите на Националната агенция за приходите и Държавна агенция “Национална сигурност” до контролния локален сървър по чл. 6, ал. 4 ЗХ, в това число и осигуряваща онлайн регистрация на всяка трансакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредбите по чл. 17, ал. 3, т. 4 и т. 6 от Закона за хазарта.

6.5. Тегленето на печелившите числа се осъществява публично от игралното оборудване на Организатора през предварително посочените от Организатора дата и час като  игралното оборудване, вписано в регистъра по чл. 20, ал. 2 от Закона за хазарта и в издадения лиценз за Играта и което отговаря на изискванията по чл. 42, ал. 1 от Закона за хазарта, чрез генератор на случайни числа, определя на случаен принцип изтеглените числа и тяхната последователност. Игралното оборудване на Организатора автоматично маркира изтеглените числа от електронните талони на Участниците.

6.6. Всеки Участник, закупил електронен талон за участие в дадено теглене на игрите, организирани от Организатора, разполага с възможността да присъства виртуално на тегленето на числата на живо в уебсайта на Организатора.

6.7. Системата на Организатора в реално време обявява на всички участници, присъстващи виртуално на тегленето на числата, реализираните от конкретни участници печеливши комбинации.

6.8. Резултатите от тегленията и спечелилите участници се обявяват на сайта на Организатора.  

6.9. Организаторът не носи отговорност за извършени залози чрез интернет от лица в юрисдикции, където това е незаконно.

6.10. С натискане на бутон за поставяне на залог, залогът се приема автоматично в реално време и Участникът декларира, че е запознат с Правилата на играта и се съгласява с тях.

 

 1. РЕД ЗА УЧАСТИЕ

 Физическо лице, което отговаря на условията на настоящите Игрални условия и правила и за което не съществуват пречките съгласно чл. 15, придобива качеството на участник в определено теглене на игрите Бинго и се ползва с правата и задълженията на такъв, само ако:

 • е извършило първоначална регистрация в интернет страницата на Организатора;
 • е направено съответно предвиждане чрез маркиране на избрана/и числова/и комбинация/и и/или позиция/и, определена/и самостоятелно от него или чрез предоставянето му на случаен принцип на случайна числова комбинация и/или числова комбинация и позиции;
 • е маркирало електронния талон за съответното предвиждане според изискванията в настоящите Правила и индивидуалните правила на отделните игри;
 • разполага с парични средства в клиентската си сметка, поддържана от Организатора, покриващи стойността на залога за направеното предвиждане;
 • в клиентската му сметка, поддържана от Организатора има налични парични средства на стойност равна или по-голяма от стойността на залога за направеното предвиждане;
 • информацията от електронния талон за съответното предвиждане е въведена в Централната компютърна система; и
 • е получено потвърждение от Централната компютърна система на Организатора за направения от залог чрез електронно съобщение в потребителския му профил.

 

 1. ОБРАБОТКА НА ЗАЛОЗИТЕ

8.1. Информацията за числовите комбинации/позиции, върху които са направени залози за игрите, организирани от Организатора, се обработва от Централна компютърна система на Организатора.

8.2. В Централната компютърна система се съхранява и обработва следната информация:

8.2.1. Индивидуализиращи данни за конкретно теглене, като например номер, дата на провеждане и др.;

8.2.2. Броят, видът и стойността на направените залози за участие в конкретно теглене на игрите Бинго;

8.2.3. Изтеглените числа за конкретно теглене на игрите Бинго;

8.2.4. Печелившите талони за игрите Бинго;

8.2.5. Друга информация, определена от Организатора.

8.3. На база на информацията, съхранена в Централната компютърна система и в съответствие с изискванията на Закона за хазарта и настоящите правила, се определят:

8.3.1. Наградният фонд в игрите;

8.3.2. Броят, видът и размерът на печалбите на Участниците;

8.3.3. Изплатените и неизплатени печалби;

8.3.4. Други обстоятелства, определени от Организатора.

8.4. За определяне валидността на залог и/или печалба се използва само информацията, заложена в Централната компютърна система.

8.5. Организаторът определя процедурата, по която се извършва залог за участие в игрите.

8.6. В извънредни случаи конкретен залог, потвърден с електронно съобщение за направен залог, може да бъде анулирана само по решение на Организатора и при спазване на определената от него за целта процедура.

8.6.2. Анулирането се смята за осъществено само след потвърждение от Централната компютърна система и получаване в потребителския профил на електронно съобщение за потвърждение на анулиран залог.

8.6.3. Стойността на сумите, върнати в резултат на анулиран залог, не се включва в определяне стойността от постъпленията за даденото теглене, нито във формиране на наградния фонд.

8.7. Срокът за приемане на залози за участие в конкретно теглене на игрите Бинго се определя от Организатора и се публикува на уебсайта.

 

 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕГЛЕНИЯТА

9.1. Тегленията се индивидуализират чрез посочване името на играта, дата на провеждане, пореден номер или наименование.

9.2. Тегленето на числата се  извършва от системата на Организатора чрез генератор на произволни числа, който изтегля на случаен принцип числа.

9.3. Тегленето приключва при първа реализирана комбинация Бинго от някой от Участниците.

9.4. Организаторът организира едно или повече тегления седмично в предварително обявени на уебсайта дни.

 

 1. ПЕЧАЛБИ

10.1. Наградният фонд за игрите Бинго не може да възлиза на по-малко от 50 % от залозите за участие в тази игра, приети онлайн, като конкретният размер се посочва в индивидуалните правила на отделните игри.

10.2. Печалбите от всеки електронен талон, съдържащ печеливша комбинация, се изплащат автоматично от системата на Организатора.

10.3. Печалбите се определят, изчисляват и изплащат само и единствено въз основа на информацията, която се съхранява в Централната компютърна система. Организаторът не носи отговорност за печатни грешки, които могат да се появят в интернет страници, освен официалния сайт на Организатора и печатни материали.

10.4.При разпределението на печалбите между печелившите комбинации в една група се извършва окръгляване, като начина се определя в индивидуалните правилата на всяка игра.

10.5. Информация за всяка печалба се съхранява в Централната компютърна система на Организатора.

10.6. Печалби от залози се изплащат при приключване на игралното събитие като печалбите се добавят към баланса на игралната сметка, от която е направен залога. Печалбите се изплащат  в български левове.

10.7. Наградният фонд за конкретна игра е парична стойност и/или материална награда с еквивалента парична стойност. Организаторът предварително определя наградата за конкретно теглене.

10.8. Организаторът запазва правото си да определи, че при печалби над определен от него размер,  изплащането на спечелените суми да се извършва на части. Подробни условията относно изплащането на печалби от организираните игри могат да бъдат намерени на уебсайта на Организатора.

 

 

 1. БОНУСИ

11.1.  Организаторът може да предвиди на участниците в игрите да се раздават определени предметни и/или парични награди.

11.2. Периодите и сроковете, в които се предоставят допълнителни парични и/или предметни печалби; правилата и условията, по които се осъществява тяхното разпределение, се публикуват на интернет страницата на Организатора.

 

 1. ДЖАКПОТ

12.1. Организаторът има право да определи награден фонд Джакпот за някои от провежданите игри.

12.2. Натрупаният награден фонд Джакпот, се формира от максимум 5 % от направените залози от всички участници в предвидените от Организатора игри, за които ще бъде раздаван наградният фонд. Точният процент, формиращ наградния фонд Джакпот, се обявява в правилата на всяка игра, за която е предвиден подобен награден фонд.

12.4. Тегленето на печеливш участник, който да спечели натрупания награден фонд Джакпот се извършва в обявен предварително ден на уебсайта на Организатора. Начинът за определяне на печеливш участник за наградния фонд Джакпот се описват в правилата на игри.

 

 1. ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

13.1. Цялото съдържание на уебстраницата на Организатора е съобразено с изискванията на действащото право в Република България. Организаторът си запазва правото да променя съдържанието и визуализацията на сайта или да спира достъпа до него по всяко време.

13.2. Организаторът не носи никаква отговорност за изготвени или публикувани от трети лица материали, към които има препратка в и към сайта.

13.3. Участникът осигурява за своя сметка годна компютърна конфигурация, операционна система и достъп до Интернет за ползването на сайта. Организаторът не носи отговорност при невъзможност на потребителите на сайта да ползват същия и услугите поради причина, стояща извън самия Администратор.

13.4. Участникът може да използва всякакви частни или публични компютри или компютърни системи и конфигурации, браузъри, или софтуерни програми, които предоставят достъп до сайта на Организатора, за да постави своя залог.

13.5. При ползването на сайта и услугите в него, Участникът е длъжен да спазва действащите нормативни актове, правилата за етично поведение в Интернет, правилата на морала, добрите нрави и Общите условия.

13.6. Всеки Участник трябва да пази в тайна информацията за достъп до потребителския си профил, тъй като носи пряка отговорност за всички залози направени от него, както и всякакви други действия, извършени от потребителския профил.

13.7. Всички направени залози ще се считат за валидни в случай, че е осъществено успешно нареждане от игралната сметка (независимо дали е с или без знанието на Участника).

13.8. Ако в даден момент Участникът смята, че трети лица имат информация относно неговия профил, същият трябва да промени незабавно достъпа до него от сайта или да се свърже с Организатора.

13.9. Организаторът не носи отговорност при предоставянето по какъвто и да е начин от страна на Участника на данни за профила на трети лица. Организаторът не възстановява никакви загуби вследствие на използване на данните на Участника от трети лица. Участникът няма право на никакви възражения, основани на отношенията му с трети лица.

 

 1. ЗАБРАНИ

14.1. Цялото съдържание на уебстраницата на Организатора е съобразено с изискванията на действащото право в Република България. Организаторът си запазва правото да променя съдържанието и визуализацията на сайта или да спира достъпа до него по всяко време. При спиране на достъпа до сайта, Организаторът уведомява Участника за спирането на достъпа до сайта и времето, в което достъпът до сайта ще бъде спрян, чрез сервизно съобщение на уебсайта на Организатора.

14.2. Забранява се едно лице да има повече от един игрови профил, както и решенията в игрите да се вземат автоматизирано от робот или друго механично или електронно средство. В игралния си профил, Участникът може да регистрира само своето собствено име и лични данни и може да тегли само и единствено чрез верифицирани платежни методи.

14.3. Забранява се Участникът да използва думи, заплашващи живота и здравето и/или уронващи престижа, и/или обидни по отношение на Организатора и/или представители на последния като при използване на такива бихме могли да прекратим комуникацията временно или перманентно и/или да сезираме компетентните органи.

14.3.1. При неизпълнение на задължението по предходната алинея Администраторът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на Участника до услугите или сайта. Критериите за преценка на изявлението се определят по свободната преценка на Администратора.

14.3.2. Администраторът не носи отговорност към Участниците за изявленията на недобросъвестния потребител и тяхното публикуване в сайта.

14.4. Забранява се Купуването, продаването и/или предоставянето на сметки.

14.5. Забранява се използването и депозирането в повече от една сметка от страна на Участник. Всички други сметки, дори и захранени, ще бъдат закрити.

14.6. Забранява се регистрацията на лица под осемнадесетгодишна възраст. При съмнение, че получената вече информация относно възрастта на участника или друга информация за идентификация на Участник не е достатъчна или достоверна, Организаторът изисква допълнителни доказателства, включително информация и един или повече документи за идентифициране на участника, които Участникът притежава. Организаторът може да поиска копие на един или повече от следните документи – ЛК, ЛНЧ, паспорт, шофьорска книжка или комунална сметка на името на потребителя и др. Пълният списък на документи, които Организаторът може да поиска от Участник, е обявен на сайта на Организатора, в секция Процедура по регистрация. Организаторът има право да откаже регистрацията на участник, който не е предоставил изискваната информация за идентификация.

 

 1. ПРАВА НА ОРГАНИЗАТОРА

15.1. Организаторът си запазва правото да извърши едно от следните действия, като  за това информира Участника по подходящ начин, чрез съобщение на уебсайта или електронно писмо:

 • откаже да регистрира Участник в случай че е налице злоупотреба (по смисъла на чл. 15.5.1.), или съществува причина, предвидена в закон или в настоящите общи условия, която да препятства регистрацията на даден Участник. В случай че е налице злоупотреба, отказът за регистрация на участник важи безсрочно. В случай че съществува причина, предвидена в закон или в настоящите общи условия, която да препятства регистрацията на даден Участник, отказът важи до отпадане на причината, поради която сме отказали първоначалната регистрация;
 • откаже да приеме плащане в случай че е налице злоупотреба или съществува причина, предвидена в закон или в настоящите общи условия, която да препятства приемането на дадено плащане. В случай че е налице злоупотреба, отказът за приемане на плащане важи безсрочно. В случай че съществува причина, предвидена в закон или в настоящите общи условия, която да препятства плащането на даден Участник, отказът ни важи до отпадане на причината, поради която сме отказали първоначалното плащане;
 • откаже да приеме залог в случай че е налице злоупотреба или съществува причина, предвидена в закон или в настоящите общи условия, която да препятства приемането на дадено плащане. В случай че е налице злоупотреба, отказът за приемане на плащане важи безсрочно. В случай че съществува причина, предвидена в закон или в настоящите общи условия, която да препятства поставянето на залог от даден Участник, отказът ни важи до отпадане на причината, поради която сме отказали първоначалното плащане;
 • изисква допълнителна информация за идентификация на самоличност и/или платежен метод в случай, че е налице съмнение за злоупотреба или съществува причина, предвидена в закон или в настоящите общи условия, която да препятства приемането на дадено плащане;
 • да задържи печалба или да забави теглене на средства, докато получи достатъчно данни, за да удостовери самоличност или произхода на депозираните в игралния профил средства по несъмнен начин. Задържането на печалбата и забавянето на тегленията на средства се извършва за период, в който Организаторът извършва съответната проверка. Участникът се уведомява за резултата от извършената проверка на електронен адрес, представен от него в игровия му профил. В случай че не е налице злоупотреба и не съществува причина, предвидена в закон или в настоящите общи условия, която да препятстват изплащането на печалби и тегленето на средства, съответни печалби се начисляват в игровата сметка на Участника и тегленията се разрешават от Организатора;
 • да забави изплащането на печалби, ако то се дължи на неизправност на софтуера, докато не бъде отстранена повредата.

15.2. Организаторът има право да блокира достъп до профил или да изиска допълнителна информация, в случай че Участник предостави непълна или недостоверна информация, ако същият ползва чуждо име и данни, или ако Участник се опита да се регистрира повторно в системата на организатора.

15.3. Организаторът на хазартни игри запазва правото си при подозрения, че получената вече информация относно идентификацията на участника не е достатъчна или достоверна, да изиска допълнителни доказателства, включително информация и един или повече документи за идентифициране на участника, които Участникът притежава. Организаторът може да поиска копие на един или повече от следните документи – ЛК, ЛНЧ, паспорт, шофьорска книжка или комунална сметка на името на потребителя и др. Пълният списък на документи, които Организаторът може да поиска от Участник, е обявен на сайта на Организатора, в секция Процедура по регистрация. Организаторът може да блокира временно сметката на Участника до завършване на идентификацията.

15.4. Организаторът има право при добавени поради грешка средства към баланса на Участник или изплатени в следствие на нарушение на общите правила и условия, да отмени трансакции, включващи тези средства и/или да изтегли съответната сума от сметката на потребителя, и/или да отмени транзакцията на момента или ретроспективно.

15.5. При подозрение за злоупотреба или опит за такава, Организаторът има право да задържи или откаже, или отмени всякакви изплащания, както и по всяко време да приспадне всички положителни баланси в сметката на Потребителя, за да компенсира дължими от Участника суми. Решение за връщането на паричните средства на Участника или задържането им в полза на Организатора се взема от Организатора, в зависимост от частния случай. Участникът се уведомява своевременно за решението.

 

15.5.1. По смисъла на настоящите игрални условия и правила, за злоупотреба и съмнение за злоупотреба се приемат следните случаи:

 

– Когато Организаторът счете, че Участникът не използва сайта за целите на участие в хазартни игри, по смисъла на ЗХ, а за други цели, излизащи извън залагането на случайни събития;

 

–  Когато Организаторът счете, че Участникът използва Сайта с цел измама или за незаконни и/или неподходящи цели;

 

– Когато Организаторът счете, че Участникът използва Сайта по нечестен начин, умишлено е манипулира или се  възползва по нечестен начин от сайта на Организатора или някои от неговите клиенти, или ако неговата сметка се ползва за целите на трети лица;

 

– Когато Организаторът е информиран за незаконни действия на Участник от полицията, някой регулаторен орган или съда;

 

– Всякакви действия на Участници, които не съответстват на разпоредбите на закон или настоящите игрални условия; или

 

– Съмнение за злоупотреба е когато Организаторът счете, че е налице или има вероятност да възникне някое от действията на Участник, посочени по-горе в настоящата точка.

 

15.6. В случай, че има основателно предположение, че по незаконосъобразен начин е осъществена дейност, имаща за цел да предопредели изхода от дадено теглене или в случай, че има съмнение за достоверността на проведено теглене, Организаторът си запазва правото да преустанови изплащането на печалби. В такива случаи Организаторът дължи единствено връщане на стойността на приет залог, но само след подробно проучване на случая и при липса на други разпореждания от компетентен орган. Организаторът не носи отговорност за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие на действията си и тези на служителите му по настоящата алинея.

15.7. До започване тегленето на печеливши числа, съответно теглене може да бъде отложено Организатора. Организаторът информира подходящ начин участниците чрез съобщение на сайта на Организатора за отлагането на тегленето, както и за дата и часа, за които се отлага тегленето.

 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на онлайн игри не носи отговорност за:

 • никакви преки или косвени щети и/или загуби на Участник;
 • никакви грешки, допуснати поради въвеждане на неточна информация от страна на Участник;
 • всяка невъзможност за използване или лошо качество на достъп до сайта по някакви причини;
 • всички действия и трансакции от лице, което използва потребителското име или имейл и парола на Участник.
 1. НЕЗАВЪРШЕНИ ИГРИ

17.1. Организаторът определя време за неактивни потребителски сесии, което се обявява на сайта на Организатора. Ако Участник не предприема никакви действия повече от определеното време, неговата потребителска сесия се прекратява автоматично с цел да се предотврати нерегламентиран достъп до чужда игрална сесия или сметка.

17.2. В случаите на игра, в която има направени залози, която е деактивиране преди завършване на тегленето или се появи технически проблем преди завършване на тегленето, играта се счита за незавършена и се завършва служебно от Организатора, като играчите се информират за това. Ако по някакви причини играта не може да бъде завършена служебно в рамките на 10 работни дни, Организатора възстановява залога на играча в рамките на 5 работни дни след изтичане на горния срок.                        

 1. АВТОРСКО ПРАВО

Съдържанието на уебсайта на Организатора е предмет на авторско право и всички права са запазени. Всички търговски марки и/или домейни, използвани от нас на уебсайта принадлежат на нас и/или на наши партньори и не трябва да бъдат използвани без нашето предварително изрично писмено съгласие съгласно Закон за Авторско право и сродните му права и Закон за марките и географските означения.

 1. СИГУРНОСТ

19.1. Организаторът използва съвременни методи за криптиране на потребителско име и парола и на всяка друга поверителна информация и използва личните данни на Участниците само и единствено в съответствие на Нашата политика за защита на личните данни и действащото законодателство.

19.2. Организаторът има право да приема политики и да въвежда ограничения във връзка с отговорния хазарт, превенцията от хазартна зависимост и ограничаване на лица, които са/би могло да се предположи основателно, че са уязвими.

 

 1. ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ

20.1. Ако дадена част от настоящите Общи условия бъде определена за невалидна или неприложима съгласно действащото приложимо право, то тя се счита за заменена от валидна и/или приложима разпоредба, която най – близко отговаря на намерението на Организатора, а останалата част на условията остава в сила.

20.2. За всички неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.

20.3. В случай на несъответствие на Общите условия, които са на български език с преведените версии, в сила е версията на български език.

20.4. При съмнения за злоупотреби с профил, грешки при депозиране и/или теглене както и при всякакви оплаквания, възникнали при или по повод използване на сайта, Участниците трябва да се обърнат първо към Обслужване на клиенти с оглед решаване на проблема в най-кратък срок и със задоволителен за двете страни резултат. Информация за връзка с Обслужване на клиенти може да намерите на сайта на организатора.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОНЛАЙН ИГРИ БИНГО

 

1. Депозиране на средства

Условия за захранване на игрална сметка 

 

Метод на депозит

Минимален депозит

Максимален депозит

Време за обработване на транзакцията

Дебитна или кредитна карта

10 лв.

1000 лв

Веднага се отразява сумата

Зареждане с EasyPay

10 лв.

500 лв

Веднага се отразява сумата

Зареждане с Cashterminal

10 лв.

2000 лв

Веднага се отразява сумата

Банков превод

10 лв.

Няма ограничение

В зависимост от условията на вашата банка

 

1.1. Вие може да направите сигурно, незабавно депозиране на средства посредством Вашата кредитна или дебитна карта. Просто натиснете депозит и изберете Захранване на Сметка в меню Депозити в сайта на Организатора. Депозираните средства постъпват веднага по сметка на играча.

1.2. За депозиране на средства с EasyPay е нужно да посетите каса търговеца и да съобщите вашето ЕГН и сума за зареждане по вашата сметка в Играта. Депозираните средства постъпват веднага по сметка на играча.

1.3. Банковият превод е сигурен начин да захраните Вашата игрална сметка. Когато захранвате сметката с Банков превод, имайте предвид забавянето при междубанковите преводи както и таксите за превод, които Вашата банка може да наложи. Обработката на превод в България може да отнеме до 2 работни дни, докато международните банкови преводи отнемат от 3 до 5 банкови работни дни.

Вашата потребителска сметка ще бъде захранена незабавно, след като средствата Ви постъпят в нашите сметки.

Задължително условие за депозит чрез банков превод към сайта на Организатора е потребителят да посочи своето потребителско име/емайл в сайта на Организатора в полето „основание за превода” в платежното нареждане.

Клиентите ни могат да правят депозити директно към банковата сметка на Организатора:

Банкова сметка в лева (BGN) в Банка ДСК

IBAN: BG63STSA93000029453588

SWIFT/BIC STSABGSF

Организаторът може да удържи такси за банк

ов превод, ако такава е удържана при превода на парични средства.

Моля, имайте предвид курсовите разлики, в случай, че депозирате/теглите във валута, различна от посочените.

2. Теглене на средства

Условия за теглене на средства от игрална сметка

Метод на плащане

Минимална
сума за теглене

Максимална сума за теглене с една транзакция

Време за обработване на тегленето

Дебитна или кредитна карта

10 лв.

1000 лв

Сумата се отразява веднага (зависи от банката издател на картата). Може да изисква одобрение за суми над 100 лв.

Теглене от EasyPay

10 лв.

500

Сумата става налична веднага за теглене в касите на EasyPay. Може да изисква одобрение за суми над 100 лв.

Теглене от Cashterminal

10 лв.

2000

Сумата става налична веднага за теглене на устройство на Cashterminal. Може да изисква одобрение за суми над 100 лв.

Банков превод

10 лв.

Няма ограничение

За България до 2 работни дни
За чужбина до 5 работни дни

 

2.1. След като получим заявката Ви за теглене, ще оторизираме сумата до 24 ч. Възможно е, банковата обработка на превода да отнеме около 2-5 дни, докато сумата бъде получена във Вашата карта. За различен от посоченият тип карти, ние можем да направим банков превод за съответната сума. Банковият превод ще бъде нареден към сметката от която сте депозирали средства в нашия  уебсайт. Правилата за използване на Банков Трансфер са валидни в подобни случаи. 

2.2. Съгласно чл. 15.1. от публикуваните „Игрални правила и условия” на Организатора, както и във връзка със спазването на приложимото законодателство по Закона за мерките срещу изпирането на пари и вътрешните процедури на дружеството по отношение на превенциите срещу измами и КПИПФТ, може да налага определени ограничения /лимити/ и верификации във връзка със завяване за изтегляне и/или депозиране на средства от своите клиенти, в рамките на 24 часа, независимо от броя тегления, в размер на 2000 евро или тяхната равностойност в лева или друга валута. В това число и попълването и изпращане на следния имейл адрес: [email protected] на Декларация за произход на средствата.

2.3. При печалби от 3000 лева или по-големи, сумите може да бъдат  изтеглени на 4 или повече равни части определни от Организатора в поредни месеци.

3. Такси 

3.1. Таксите за обработване на тегленията зависят от валутата и местонахождението на банката-получател.

 • Към дебитна или кредитна карта издадена от Българска банка – 2 лв. такса.
 • Към дебитна или кредитна карта издадена от банка в друга държава – 4 лв. такса.
 • Към сметка в лева или друга валута в Българска банка 2 лв. такса.
 • Към сметка в чуждестранна банка – 4 лв. такса.
 • Теглене от каса на EasyPay до 70 лв – 2 лв. 
 • Теглене от каса на EasyPay над 70 лв – 3% от сумата. 
 • Теглене от каса на Cashterminal до 70 лв – 2 лв. 
 • Теглене от каса на Cashterminal над 70 лв – 3% от сумата. 

Наложените такси покриват административните разходи на Организатора за банковия трансфер наложени от банковите институции.

3.2. Такси за обработване на депозити.

 • Депозит с дебитна или кредитна карта   – няма такса.
 • Депозит по банков път                                       – няма такса.
 • Депозит на каса на EasyPay до 200 лв             – няма такса. 
 • Депозит на каса на EasyPay над 200 лв          – 3% такса.
 • Депозит на каса на Cashterminal до 200 лв     – няма такса. 
 • Депозит на каса на Cashterminal над 200 лв   – 3% такса.

Наложените такси покриват административните разходи на Организатора за депозити наложени от финансовите институции.

3.3. Ако при теглене няма достатъчна наличност, която да покрие сумата за теглене и таксата, сумата за теглене се намалява със стойността на таксата. 

4. Плащане с дебитна и кредитна карта

Плащанията с дебитна и кредитна карта се извършват на виртуален POS предоставени от Банка ДСК и iCard. Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure. Запазване на карти за последващо използване се извършва от банката оператор. Организатора не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта igra.bg. 

При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

5Видна политическа личност.

“Видни политически личности” по смисъла на чл.36 от ЗМИП са физически лица, които през последните 12 месеца са изпълнявали или в момента изпълняват или на които са били поверени следните важни обществени функции:

държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
членове на парламенти или на други законодателни органи;
членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
членове на сметна палата;
членове на управителни органи на централни банки;
посланици и управляващи дипломатически мисии;
висши офицери от въоръжените сили;
членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
членове на управителните органи на политически партии;
ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.
(3) Категориите, определени в т. 1 – 7 по-горе, включват съответно и доколкото е приложимо длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

(4) Категориите, определени в т. 1 – 8 по-горе, не включват длъжностни лица на средно или по-ниско ниво.

(5) “Свързани лица” се смятат:

съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик съвместно с лице, което попада в категорията “видна политическа личност“, на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице, което попада в категорията “видна политическа личност“;
всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице, което попада в категорията “видна политическа личност“.

Ако попадате в категорията “видна политическа личност“ или свързано с такава лице по смисъла на чл.36 от ЗМИП е необходимо да свалите декларацията от тази статия от линка, да я попълните и подпишете ръчно, след което да я изпратите до нас на следния имейл адрес: [email protected]

6. Работно време на Играта

Работното време на Играта, е от 10 часа сутрин до 23 часа вечер. През останалото време Играчите могат да закупуват Талони, като числата ще бъдат изтеглени веднага при старта на Играта.

7. Верификация на самоличност

Във връзка с ЗХ организатора верифицира самоличността на регистрирания потребител по реда и условията описани в уеб страницата на Играта. Процеса по верификация може да отнеме до 2 работни дни. В някои случай процеса по верификация може да бъде удължен ако е необходимо да се съберат допълнително документи удостоверяващи самоличността на играча или да бъдат направени допълнителни проверки.  

8. Специални предложения/карти в Играта

Картите дават възможност да си закупите повече от един талон в едно или повече тегления в Играта. 

Карта “Играй 10 игри”  дава възможност на играча да закупи 10 талона в 10 последователни тегления на кръгъл час. Ако оставащите тегления на кръгъл час за текущия ден са по-малко от 10 то се закупуват талони за следващия ден.

9. Регистрация на igra.bg

При регистрация, с натискане на бутона РЕГИСТРИРАЙ потребителя декларира, че към момента на регистрация не е вписан в регистъра на уязвимите лица по Закона за хазарта.

10. Други

Организаторът може да променя Правилата поради различни причини, включително с цел съобразяване със съответните закони и регулаторни органи. Всички промени и актуални правила ще бъдат публикувани на сайта на търговеца. Ако някоя промяна е неприемлива за клиента, то той трябва да прекрати използването на сайта и/или да закрие сметката си. В случай, че клиентът продължи да използва сайта на търговеца след датата, от която влизат в сила промените, се счита, че клиентът е приел тези промени.

С настоящото клиентът се счита за уведомен, че правото на достъп и/или използване на сайта на търговеца може да е незаконно в някои държави. Също така си запазваме правото да изискаме доказателство за местожителство от лица, които желаят да депозират/теглят с карти издадени от забранените юрисдикции. Лична отговорност на всеки клиент е да гарантира, че отговаря на всички местни, държавни и национални закони отнасящи се за хазарт, преди да направи своята регистрация, да депозира средства или да постави залог.

Националните етични правила за реклама и търговска комуникация, включително за рекламата на хазартни игри
Националните етични правила за реклама и търговска комуникация – https://www.nss-bg.org/kodeks
Национални етични правила за реклама и търговска комуникация на хазартни игри – https://www.nss-bg.org/hi-kodeks

 

1. Какво е Бонус талон

Бонус талоните увеличават Вашия шанс да спечелите натрупаните награди. Върху всеки изтеглен талон има бутон “Бонус”, който Ви дава възможност да добавите изтегления талон без да го заплащате. За да добавите бонус талон трябва да имате съответно закупен талон. Бонус талоните не натрупва отчисления за награден фонд.

2. Какво е Бонус+ талон

Бонус+ талон е бонус награда, която ви дава възможност за участие в други игри както и спечелване на материални и нематериални награди – (1) Бонус талон, (2) Талон за търкане или (2) участие в томбола, както и други обявени от Организатора награди. 

3. Как може да получите Бонус+ талон

3.1. Всеки участник, който Карта за игра в една от игрите Копче Щастие, Ключ Късмет, Комбинация Кеш и Голямата игра получава Бонус+ талон в съответната игра. 

3.2. Всяко пълнолетно лице може да получи промоционален код за Бонус+ Талон, чрез каналите за реклама на Организатора. Всеки промоционален код дава достъп до един Бонус+ Талон. Промоционалния код може да се активира като се въведе на уебсайта igra.bg или изпратите на [email protected]. Промоционалния код може да се използва от всяко пълнолетно лице, което е регистрирано на igra.bg.

4. Какво е Карта за игра 

Карта за игра дава възможност на Участниците да закупят повече от един талон в някоя от игрите на igra.bg. При покупка на Карта за игра Участника получава Бонус+ талон. Всеки Бонус+ талон дава възможност за участие в други игри както и спечелване на допълнителни награди – (1) Бонус талон, (2) Талон за търкане или (2) участие в томбола, както и други обявени от Организатора награди.

5. Какво е Талон за търкане

Талон за търкане на igra.bg е самостоятелна игра, която не е обвързана със залог. В нея Участника изтърква повърхността на електронен талон и разкрива две групи от 12 и 3 числа – Моите числа и Печеливши числа. Ако едно от Моите числа съвпадне с число от Печелившите числа, Участника печели наградата изписана под числото. 

6. Как може да получите Талон за търкане.

6.1. Всеки участник, който е получил Бонус+ талон, получава един Талон за търкане в съответната игра. 

6.2. Всяко пълнолетно лице може да получи промоционален код за Талона за търкане, чрез каналите за реклама на Организатора. Всеки промоционален код дава достъп до един или повече Талона за търкане. Промоционалния код може да се активира като се въведе на уебсайта igra.bg или изпратите на [email protected]. Промоционалния код може да се използва от всяко пълнолетно лице, което е регистрирано на igra.bg.

7. Видове Талони за търкане и награди

7.1. Талон за търкане в Голямата игра. Може да спечелите една или повече от следните награди:

  • Телевизор Sony Bravia 55‘‘
  • iPhone 15
  • Таблет Леново 10‘‘
  • 100 Монети в Играта
  • 50 Монети в Играта
  • 30 Монети в Играта
  • 20 Монети в Играта
  • 10 Монети в Играта
  • Талони за търкане

7.2. Талон за търкане в Комбинация кеш. Може да спечелите една или повече от следните награди:

  • Телевизор Sony Bravia 55‘‘
  • 100 Монети в Играта
  • 50 Монети в Играта
  • 30 Монети в Играта
  • 20 Монети в Играта
  • 10 Монети в Играта
  • Талони за търкане
  • Бонус талони

7.3. Талон за търкане в Ключ късмет. Може да спечелите една или повече от следните награди:

  • iPhone 15
  • 100 Монети в Играта
  • 50 Монети в Играта
  • 30 Монети в Играта
  • 20 Монети в Играта
  • 10 Монети в Играта
  • Талони за търкане
  • Бонус талони

7.4. Талон за търкане в Копче щастие. Може да спечелите една или повече от следните награди:

  • Таблет Леново 10‘‘
  • 50 Монети в Играта
  • 30 Монети в Играта
  • 20 Монети в Играта
  • 10 Монети в Играта
  • Талони за търкане
  • Бонус талони

8. Монета в Играта е виртуални награда, която не е обвързана със залог. Монетите в Играта се получават от Талони за търкане или с промоционален код, който се въвежда на сайта igra.bg или изпращат на [email protected]. Монетите в Играта могат да се разменят за други награди от списъка с материални награди публикуван на https://igra.bg/materialprizes/.

9. Участник може да размени Монети в Играта за материални награди от списъка публикувана на https://igra.bg/materialprizes/, като заяви това чрез формата за контакт https://igra.bg/help или на [email protected].

10. Предоставените снимки и описание на материални награди са с индикативен характер и е възможно Организаторът да предостави материални награди от същия клас и със същите характеристики във вариация в цвят и версия на обявения съответен модел.

11. В 14 дневен срок след спечелване на материалната награда, печелившия участник следва да верифицира самоличността си, за да получи наградата. 

12. В 30 дневен срок от спечелване на материалната награда, печелившият участник трябва да посети офиса на igra.bg за да получи наградата си. Ако участника не се верифицира или не посети офиса на igra.bg в определения срок материалната награда се прехвърля в следваща игра с материални награди – томбола или талон за търкане.

13. Предметните награди ще бъдат предавани на спечелилият участник лично или по друг определен от организатора начин. Това се отнася и за печалби под формата на ваучери или други документи, удостоверяващи право да се получи стока или услуга.

14. Какво е Пробен Талон за търкане

Пробен Талон за търкане на igra.bg е самостоятелна игра, която не е обвързана със залог. В нея Участника изтърква повърхността на електронен талон и разкрива две групи от 12 и 3 числа – Моите числа и Печеливши числа. Ако едно от Моите числа съвпадне с число от Печелившите числа, се разкрива награда изписана под числото, която участника би могъл да спечели с Талон за търкане. Участника може да играе с Пробен Талон за търкане, без да получава наградите, които се разкриват.

 

Активни бонус програми

1. Бонус талони за регистрация в ИГРАТА! Стартира Бонус програмата „3х5 в Играта“ за всички играчи🎉 Регистрирай се и ще получиш по 5 Бонус талона в трите Игри на Играта!
🔴 5 Бонус талона за Комбинация кеш
🟠 5 Бонус талона за Ключ късмет
🟣 5 Бонус талона за Копче щастие
С всеки закупен от теб талон, може да играеш с един Бонус талон. Просто натисни златния Бонус бутон на талона!
Спечелените награди може да изтеглиш веднага!

2. Бонус талони за лоялни Играчи. Всеки играч получава по 1 талон в трите игри на всеки 20 лева депозирани и изиграни средства в Играта. Първия депозит не се включа.

🔴 1 Бонус талона за Комбинация кеш
🟠 1 Бонус талона за Ключ късмет
🟣 1 Бонус талона за Копче щастие

3. Очаквайте новите бонус програми:

 – Всеки участник ще може да изпрати покана на приятел и да получи “Бонус талони” за Играта.

Архив на бонус програми

1. Бонус игра за 7 дни без да загубите пари в периода от 16:00 на 03.07.2023 до 22:00 на 11.07.2023. Играта ще ви възстанови разликата между заредените пари и наличните пари по вашата сметка в този период с лимит до 20 лв.

Възстановените суми за този бонус период ще бъдат изплатени по сметките на играчите до 17.07.2023, за което ще бъдат информирани по имейл.

2. Бонус игра за 10 дни без да загубите пари в периода от 17:00 ч. на 20.06.2023 до 22:00 ч. на 30.06.2023. Играта ще ви възстанови разликата между заредените пари и наличните пари по вашата сметка в този период с лимит до 20 лв.

Възстановените суми за този бонус период ще бъдат изплатени по сметките на играчите до 6.07.2023, за което ще бъдат информирани по имейл.

3. Бонус игра за 5 дни без да загубите пари, в периода от 18:00 на 27.07.2023 до 22:00 на 31.07.2023. Играта ще ви възстанови разликата между заредените пари и наличните пари по вашата сметка в този период, с лимит до 10 лв. Така рискът от пълна загуба вече не съществува. 

Възстановените суми за този бонус период ще бъдат изплатени по сметките на играчите до 4.08.2023, за което ще бъдат информирани по имейл.

4. Бонус игра “Кешбек” в периода от 10:00 на 29.08.2023 до 24:00 на 06.09.2023. Играта ще ви възстанови разликата между заредените пари и наличните пари по вашата сметка в този период, с лимит до 5 лв. Така рискът от пълна загуба вече не съществува. 

Възстановените суми за този бонус период ще бъдат изплатени по сметките на играчите до 11.09.2023, за което ще бъдат информирани по имейл.

 • Парични средства или талони, които са придобити като бонус могат да бъдат изиграни и не могат да бъдат изтеглени.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРИ НА IGRA.BG

И УЧАСТИЕ ЗА МАТЕРИАЛНИ НАГРАДИ

 

1. Регистриран Участник в сайта “igra.bg” може да депозира, чрез устройствата на “Cashterminal”, фиксирани суми за участие в някоя от игрите на Играта („Ваучера/ът“) – Голямата Игра; Ключ Късмет; Копче Щастие или Комбинация Кеш („Игрите“), чрез директен достъп, предоставян от устройствата на “Cashterminal” до сайта igra.bg. Депозираните фиксирани суми се зареждат в игровия профил на Участника в сайта “igra.bg”, като Участникът може да ги използва за заявената от него игра.

2. Фиксираните суми могат да бъдат използвани за 1 или повече тегления, като съответно размерите им са следните:

2.1. Фиксирана сума „Карта за 6 талона в събота от 20:00 ч.“ за участие с 6 електронни талона в Голямата Игра за следващо теглене в събота от 20ч., на цена от 30 лв.;

2.2. Фиксирана сума „10 игри на кръгъл час“ за участие с 10 електронни талона в следващите 10 последователни тегления на кръгъл час в игра Комбинация Кеш, на цена от 20 лв.;

2.3. Фиксирана сума „10 игри на кръгъл час“ за участие с 10 електронни талона в следващите 10 последователни тегления на кръгъл час в игра Ключ Късмет, на цена от 10 лв.;

2.4. Фиксирана сума „10 игри на кръгъл час“ за участие с 10 електронни талона в следващите 10 последователни тегления на кръгъл час в игра Копче Щастие, на цена от 5 лв.;

3.Участникът заявява онлайн избрания размер на фиксираната сума, за съответната игра с броя на тегленията отбелязан за нея, в които той желае да участва, като предоставя и информация за своя Игрови профил – ЕГН, след което депозира съответната сума в устройствата на “Cashterminal”. Внесената фиксирана сума в устройствата на “Cashterminal” се зарежда в игралната сметка на Участника. Ако внесената сума е по-голяма от стойността на фиксираната сума, цялата сума се зарежда в сметката Участника.

4. След постъпване на сумата в игралната сметка, на Участника се изпраща на посочените в игровия му профил телефонен номер и електронна поща линк към уебсайта на Организатора с еднократен код за активация на ваучера. Изпратеният линк за активация препраща Участника в игровия му профил в платформата на Играта, където Участникът получава съобщение, че заявеният ваучер е активиран. При получаване на съобщението че заявеният ваучер е активиран, Участникът автоматично взема участие в следващите тегления на заявената от него игра, според условията на заявената и платената от него фиксирана сума. При активиране на ваучер, Участника получава Бонус+ талон в заявената игра.

4.1. С Бонус+ талон Участника може да играе в допълнителни игри и да спечели едно от следните награди – Дачия Сандеро Степуеи, телевизор Sony Bravia 55‘‘, iPhone 15, Таблет Lenovo 10‘‘ и други награди. Повече информация за Бонус+ талоните, допълнителните игри и материалните награди може да намерите на igra.bg

4.2. За участие в следващо теглене на заявената от Участника игра, чрез депозираната от Участника фиксирана сума, Участникът следва да активира кода на фиксираната сума най-малко 5 минути преди стартирането на следващото теглене. В случай че Участникът активира кода на фиксираната сума след изтичането на 5 минути преди съответно теглене, ваучера се активира за следващо теглене.

5. Получения код се активира автоматично 15 минути след изпращането му.

6. Фиксираната сума не може да се заявява за изплащане към Участника или трето лице, преди да бъде използвана или средствата по нея да бъдат заложени поне веднъж. Не може да се преотстъпва на друго лице и/или да се прехвърля по други игрални сметки.

6.1. За държател на внесена фиксирана сума, се счита винаги Участникът, титуляр на Игралната сметка на Уебсайта, към която е заявена фиксираната сума, независимо от каквито и да било други обстоятелства, свързани с плащането и.

 

Издател на Ваучера е „ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 206921771, със седалище и адрес на управление гр. София, гр. София, ул. Будапеща 11, ателие 103

 

 

Условия за провеждане на томбола с награди

Томболата представлява самостоятелна игра, в която участниците могат да спечелят награди. Участието в томболата не е обвързана със залог.

1. ОРГАНИЗАТОР, ИЗПЪЛНИТЕЛ.

1.1. Томболата се организира и провежда на български език на територията на Република България чрез интернет страницата на Организатора: igra.bg

1.2. Организатор и изпълнител на томболата е „ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС“ AД, с ЕИК 206921771, с адрес София, ул. Будапеща 11, ет. 1, наричан по-долу за краткост „Организатор“.

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.

2.1. Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18- годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези Условия за провеждане на томбола с награди („Условия“), наричано за краткост по-долу “Участник”. Участието в томболата е безплатно и може да стане по един от следните начини.

2.1.1. Участие в Томболата чрез Бонус+ талон. Участие в Томболата може да вземе всеки, който е получил Бонус+ талон. Всеки Бонус+ талон дава право на едно участие в томболата определена от Организатора. Всеки участник може да участва с неограничен брой Бонус+ талони, като това увеличава шанса да спечели наградата в съответната игра.

2.1.2. Участие в Томболата чрез канали за реклама. Участие в Томболата може да бъде осъществено и чрез получаването на промоционален код, чрез каналите за реклама на Организатора. Със всеки промоционален код, Участникът получава право на едно участие в томболата за съответната игра. Промоционалния код се активира като се въведе на уебсайта igra.bg или чрез изпращането му на [email protected]. Промоционалният код може да се използва от всяко пълнолетно лице, което е регистрирано на igra.bg.

2.2. Всеки Участник има право да откаже участието си в Играта като изпрати писмено уведомление до Организатора на [email protected].

3. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в томболата, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на интернет страницата на Организатора или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на томболата. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Тези обстоятелства също могат да се дължат на форсмажорни обстоятелства, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като промени в законодателството, решения на компетентните институции, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.

3.2. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Томболата.

3.3. Забранени са действия от страна на участници в томболата, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Общи условия.

3.4. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от томболата неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди. Организаторът запазва правото си да дисквалифицира всеки участник, който не спазва настоящите Общи условия.

4. НАГРАДИ И ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ.

4.1. Всяко лице, което е спазило изискванията на тези Условия, има шанс да спечели обявените награди за томбола в която участва.

4.2. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. При отказ да бъде получена наградата, правото за нейното получаване се погасява. В такъв случай е възможно да се изтегли втори печеливш или да се прехвърли към следващо издание на томболата.

4.3. Тегленето се извършва от Организатора чрез специализиран софтуер. На случаен принцип ще бъдат избрани печелившите в присъствието на комисия, съставена от представители на организатора. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултата от проведеното случайно разпределение на наградата. Резултатът от тегленето, както и Печелившият ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

4.4. С Томболата се изтеглят номерата на един или повече участници, в зависимост от броя на печалбите в съответното издание. В случай, че печалбите са повече от една, поредността на тегленето на Томболата за всяка от тях се определя от Организатора.

4.5. Печелившите участници ще бъдат информирани за спечелването на наградата по емайл и/или ще бъдат обявени на сайта на Организатора www.igra.bg.

4.6. В 30-дневен срок от информирането му, всеки печеливш участник следва да верифицира самоличността си по описания ред в Общите условия на сайта igra.bg и да потвърди получаването на наградата. Ако участникът не верифицира самоличността си или не потвърди получаване на наградата, материалната награда се прехвърля в следваща игра с материални награди – томбола или талон за търкане.

4.7. Предметните награди ще бъдат предавани на спечелилият участник лично или по друг определен от Организатора начин. Това се отнася и за печалби под формата на ваучери или други документи, удостоверяващи право да се получи стока или услуга.

5. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

 5.1. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, ще обработи личните данни на участниците в Томболата съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“ или „ОРЗЛД“) и в съответствие с Политиката за поверителност. Организаторът е оповестил цялата изискуема информация по чл. 13 от ОРЗЛД на следната интернет страница https://igra.bg/information/policies/

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ

6.1. Предоставените снимки на материални награди са с индикативен характер и е възможно Организаторът да предостави материални награди от същия клас и със същите характеристики във вариация в цвят и версия на обявения съответен модел.

6.2. До момента на изпращане на наградата на печелившия участник, същата е собственост на Организатора и участниците не следва да имат претенции към нея. След получаване на наградата, печелившият участник е отговорен за декларирането й пред компетентните органи, в случай, че такова задължение е нормативно заложено.

6.3. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в игрите, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора, а в краен случай и до компетентния съд в гр. София.

6.4. Всеки участник в томболата, се счита за уведомен и запознат с тези Общи условия и съгласен с тях.

6.5. Оспорването на резултатите от томболата, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

6.6. Настоящите Общи условия са задължителни за всички участници в томболата. Организаторът си запазва правото едностранно да ги поправя или изменя, като обявява поправките или измененията публично в интернет страницата си. Промяна на настоящите Общи условия не следва да се прави в периода на провеждане на теглене на печеливши и всеки участник следва да се е съгласил с промените, преди да участва в следваща томбола, която бива организирана след тези промени.

6.7. Настоящите Общи условия са публикувани на сайта igra.bg, откъдето са достъпни през целия период на провеждане на Томболата, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

6.8. Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Общи условия в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата www.igra.bg.

 

Активни томболи с награди

 1. Томбола за Дачия Сандеро Степуей

Всеки закупил Карта с 6 талона в Голямата игра получава един Бонус+ талон, с който участва в Томболата за Дачия Сандеро Степуей.

Всеки получил промоционален код, чрез каналите за реклама на Организатора може да участва в томоблата, като регистрира получения код на igra.bg или изпрати на [email protected].

Период за участие: от 19.04.2024 до 19.12.2024. Теглене на печелившите ще се състои в перидоа 20-24.12.2024.

 

Завършили томболи

 1. Томбола за телевизор Sony 55” 

Всеки закупил Карта с 10 талона за 10 последователни тиража на кръгъл час в играта Комбинация Кеш получава един Бонус+ талон, с който участва в Томболата за телевизор Sony 55”.

Период за участие: от 8.02.2024 до 7.04.2024. Теглене на печелившите ще се състои на 8.04.2024. 

 1. Томбола за iPhone 15 

Всеки закупил Карта с 10 талона за 10 последователни тиража на кръгъл час  в играта Ключ Късмет получава един Бонус+ талон, с който участва в Томболата за iPhone 15.

Период за участие: от 8.02.2024 до 7.04.2024. Теглене на печелившите ще се състои на 8.04.2024. 

 1. Томбола за таблет Леново 10” 

Всеки закупил Карта с 10 талона за 10 последователни тиража на кръгъл час в играта Копче Щастие получава един Бонус+ талон, с който участва в Томболата за таблет Леново 10”.

Период за участие: от 8.02.2024 до 7.04.2024. Теглене на печелившите ще се състои на 8.04.2024.